fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

-Peyo dot.art behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
-Door het gebruik van de internetsite Peyo dot.art en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Prijzen en betalingen:
– Alle genoemde bedragen zijn in euro’s maar exclusief verzendkosten.

-Factuur vrijgesteld van OB o.g.v art.25 wet OB.

– Levering geschiedt alleen door vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer:
NL52 KNAB 0259 9478 14 t.n.v. Peyo dot.art te Houten of via Ideal/creditcard/Paypal.
Zodra wij uw betaling ontvangen hebben worden de goederen zo spoedig mogelijk verzonden.

Bestel- en leveringsvoorwaarden:

– Naam, adres en woonplaatsgegevens dienen juist en volledig te worden opgegeven.
Peyo dot.art is niet aansprakelijk voor onjuist opgegeven afleveradressen.

– Voor verzendkosten hanteren wij de tarieven van PostNL.
– De verzending is geheel voor risico van de koper.

– Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er artikelen tijdelijk niet leverbaar of uitverkocht zijn.

U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

– Kleurverschillen kunnen voorkomen.

– Op alle leveringen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Overmacht:
– Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Klachten:

-Heeft u een defect- of foutief artikel ontvangen, neem dan contact met ons op.
Wij zullen dan in goed overleg met u tot een voor beide partijen passende oplossing komen.
Stuur de goederen nooit retour zonder voorafgaand overleg!

-Verzendkosten van de retourzending komen voor rekening van de klant.

Garantie:

– Peyo dot.art is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Peyo dot.art. Peyo dot.art is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

-Indien Peyo dot.art, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Privacy Policy:

– Peyo dot.art respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en zonder uw toestemming (denk aan een inlogaccount) niet langer zullen worden bewaard als dat wettelijk verplicht is.
Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden en slechts enkel gebruikt om de bestelde goederen te kunnen afleveren of om met u te kunnen communiceren.
Voor de uitgebreide privacy verklaring klik hier.
Mocht u vragen hebben omtrent uw privacy, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Disclaimer:

-De inhoud van de website Peyo dot.art is met grote zorg samengesteld.
Desondanks kan het voorkomen dat de website verouderde of onjuiste informatie bevat.
Peyo dot.art is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website verstrekte informatie.

Diversen:

– Peyo dot.art is gevestigd te Houten en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 77047303.

-Gelieve alle correspondentie te zenden aan info@peyodotart.nl zoals staat aangegeven op de internetsite.


Het is alleen mogelijk bij ons te winkelen via de webshop en/of op beurzen.